Stationsparken Brøndby – Søndre Ringvej 27, Brøndby

Funktion: Bygherrerådgivning

Bygherre: CASA Entreprise A/S

Projektperiode: 2020-2021

Projektbeskrivelse: Et ældre erhvervsområde centralt beliggende ved Glostrup Station skal omdannes til en levende, ny bydel med 467 boliger og liberalt erhverv.  DJ Miljø & Geoteknik P/S har leveret relevante ydelser, hvad angår bygningsscreening, VVM-screening, geoteknik, hydrogeologi samt nødvendige miljørådgivning og –undersøgelser.

Indledningsvis er udført omfattende bygningsscreening i forbindelse med nedrivning af de eksisterende erhvervsbygninger, samt afgrænsende undersøgelse for at lokaliserer og afgrænse forureninger. Undersøgelserne er tilrettelagt i samarbejde med myndighederne, som i forlængelse heraf har givet tilladelse til bygge-/anlægsarbejdet i henhold til jordforureningslovens §8.

DJ Miljø & Geoteknik P/S har stået for den geotekniske jordbundsundersøgelse til beregning af fundamenter samt beregning af grundvandssænkning. Dertil har DJ Miljø & Geoteknik P/S udarbejdet VVM-screening af projektet samt indhentet nødvendige tilladelser ifm. anlægsarbejdet.

I forbindelse med gravarbejdet har DJ Miljø & Geoteknik P/S udført miljøtilsyn samt prøvetagning i henhold til stillede vilkår i tæt samarbejde med alle involverede parter. Når bygningerne er opført, er alle tidligere forureninger afværget, og projektet vil, når det er realiseret, rumme skønne grønne rekreative områder, som er forsvarelige for de kommende beboere.