Bygningsmiljø & Sikkerhed

Det kan vi

Optimér dit byggeprojekt med vores kompetente miljø- og sikkerhedsrådgivning

Vi kan tilbyde rådgivning i

Mere direkte genbrug er nødvendigt i den grønne omstilling. Vi varetager Miljø og ressourcekoordinering i projekterings og byggefasen. Vi er godkendte af GBC til at varetage denne rolle i DGNB certificeringer.

Vi foretager ressourcekortlægning af byggeriet så man ved hvilke materialer man har til projekteringen af det nye byggeri. Samtidigt udfører vi en ressourcestrategi for genanvendelsen hvor vi vægter direkte genbrug højest.

Efter en miljøscreening af bygningen udarbejder vi en arbejdsbeskrivelse. I arbejdsbeskrivelsen medtager vi vores erfaringer som tidligere udførende i branchen og mangeårige rådgivere. Arbejdsbeskrivelsen oversætter miljøscreeningen fra teori til praksis.

Vi foretager alle undersøgelser for miljøfarlige stoffer i bygninger. Vi har bred erfaring med hvor stofferne forekommer samt at identificere mulig forurening i materialer.

Vi hjælper med at få store og små opgaver udbudt så man kan finde den rigtige entreprenør til opgaven. Vi kan både lave udbud på pris men også på andre parametre, som fx ressourcehøst eller CSR krav.

Vi undersøger indeluften for total flygtige organiske stoffer (TVOC) og aldehyder ifm. den frivillige bæredygtighedsklasse eller DGNB. Vi anvender alle relevante standarder ifm. arbejdet og har udviklet specielle stativer til prøvetagningen for at sikre en så retvisende prøve som muligt.

Vi har stor erfaring med at udføre måling af skimmelsvampe i bygningen. Vi foretager både destruktive undersøgelser og DNA undersøgelser i bygningen. Ud fra DNA-målinger kan man hurtigt opdage visse typer af skimmel i indeluften og få en indikator af hvad problemet er.

Vi foretager flere typer af undersøgelser for radon. Både generelle orienterende undersøgelser men også ifm. certificering eller lign. Vi foretager generelt radonmålinger efter SBI 270 med spordosimetre.

Kontaktperson

Jonas Bergenholz

Jonas Bergenholz

Teamleder

Hillerød

Mail: jb@dj-mg.dk
Telefon 2120 6335

Områder for rådgivning

Rådgivning om håndtering af miljøfarligt affald

I samarbejde med vores specialister inden for arbejdsmiljø og sikkerhed, tilbyder vi rådgivning og udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser til håndtering af miljøfarlige stoffer, tilsyn med udførelse af saneringsopgaver og rådgivning i forbindelse med bortskaffelse af affald eller genanvendelse af byggematerialer. Vi har stor erfaring med at afgrænse, hvor stofferne findes med dertilhørende store besparelser for projektet.

Nyere eller nyrenoverede bygninger indeholder også ofte miljøfarlige stoffer

Vores erfaring er, at man ofte finder metaller og PCB – også i nyere bygninger. Hvis det ikke er et problem i forhold til arbejdsmiljø, skal der altid være dokumentation for affaldets indhold af farlige stoffer – også selvom det er dokumentation for, at det ikke forekommer. Her kan materialer med skimmelangreb for eksempel ikke bruges.

Vi oplever også, at man både glemmer skimmel i beskrivelser af miljøfarlige stoffer og at man glemmer miljøfarlige stoffer i beskrivelsen af skimmel. Det er vigtigt, at man tager højde for skimmel, når man foretager arbejder både ift. arbejdsmiljø men også for at forhindre spredning af skimmelholdigt materiale.

Rådgivning i bæredygtighed og indeklima

Med indførelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) og stigende behov for certificeringer af byggerier, som fx DGNB certificeringen, er der stigende krav om dokumentation. Der kan være problemer med afgasning fra både bygning og materialer. Dokumentationen omfatter målinger af fx olieprodukter i indeklimaet eller strategiske overvejelser om håndtering af affald.  Vi hjælper med at vejlede og kan endvidere dokumentere dit indeklima i forbindelse med certificering eller ved byggerier i FBK.

Ressource- og miljøkoordinering

Ressourcekortlægning kan identificere og mængdesætte materialer, der potentielt kan genbruges i nyt byggeri. Samtidigt skaber det overblik over, hvor stor en mængde affald, du skal bortskaffe, og om du har materiale, der kræver særlig bortskaffelse. Arbejder du med DGNB får du point for at have en uvildig ressource- og miljøkoordinator. Vi har erfaring med rådgivningen herom med alle sagens parter.

Rådgivning om arbejdsmiljø og sikkerhed

Det er lovpligtigt at sikre, at miljøfarlige stoffer, som for eksempel PCB, asbest, bly og andre metaller, identificeres inden udførelse af nedrivnings- eller renoveringsprojekter. Disse love er til for undgå, at ansatte i nedrivningsarbejdet bliver udsat for disse stoffer under arbejdet, og for at sikre, at miljøfarlige stoffer ikke spredes til vores miljø. Opdages utilsigtede miljøfarlige stoffer ikke tids nok, kan det blive en meget omkostningstung ulejlighed for projektet og endda ofte medføre byggestop. Selv hvis der er udført miljøscreening er det vigtigt, at der foreligger et projektspecifikt materiale.

Vi tænker både som rådgivere og entreprenører og er derfor eksperter i at lave sagsspecifikke arbejdsbeskrivelser og i at give input til at løse komplekse problemstillinger eller logistikudfordringer.  Samtidig har vi al den fornødne erfaring til at hjælpe med at få håndteret miljøsaneringen effektivt.

Vores arbejdsmiljøkoordinatorer har erfaring med planlægning og overvågning af arbejdsmiljøsikkerheden i bygge- og anlægsprojekter. De er samtidigt miljørådgivere og kan derfor også rådgive om eksempelvis jord- og grundvandsundersøgelser, bygningsforurening, saneringsforhold mm.

Desuden, sikrer vi, at dine medarbejdere er instrueret i brugen og typen af korrekte værnemidler, eksempelvis ved håndtering af forureninger, farlige gasser og miljøfarlige stoffer som asbest og skimmel således, at de kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Kontakt os for en uforpligtende snak om dit projekt og dine sikkerhedsbehov.

“dj-mg har ydet kompetent rådgivning og hjulpet os sikkert igennem identificering og håndtering af miljøfarlige stoffer og skimmel, i vores proces omkring, at omdanne gamle tørrelofter til nye boliger. Vores samarbejde med dj-mg har senest også omfattet sikkerhed og sundhed på byggepladsen (...). dj-mg har stor erfaring på deres område og kompetente specialister der yder solid rådgivning. Loftbolig A/S kan til hver en tid og med god samvittighed anbefale dj-mg til andre.”

Artillerigården - DJ Miljø & Geoteknik
Vibration - bygningsundersøgelser

Pilotprojekter om bæredygtig udvikling i byggebranchen

I DJ Miljø & Geoteknik P/S arbejder vi for en bæredygtig udvikling i byggebranchen. I dag er byggebranchen med til at belaste miljøet ved at generere store mængder affald og udgør en betydelig del af Danmarks samlede CO2-regnskab. Det mener vi skal forbedres. Derfor deltager vi i adskillige pilotprojekter, hvor vi i samspil med projekternes øvrige parter, såsom bygherrer, arkitekter og entreprenører, arbejder frem imod banebrydende udvikling af metoder til øget genanvendelse i byggebranchen.