Referencer

Twister, Amager Strandvej 110, København STwister Amagerstrand

Funktion: Miljørådgiver og tilsynsførende
Bygherre: Arkitektgruppen A/S
Projektperiode: 2013-2014

Projektbeskrivelse:
DJ Miljø & Geoteknik P/S foretog en forklassificerende og afgrænsende miljøundersøgelse samt risikovurdering af kommende indeklima på den V2-kortlagte ejendom i forbindelse med opførelsen af et 15 etagers højhus. Ejendommen er kortlagt på baggrund af forurening med klorerede opløsningsmidler, oliekomponenter samt tungmetaller i jord og grundvand.

 

Artillerigården, etape 1-6artillerigården

Funktion: Miljørådgiver og tilsynsførende
Bygherre: PKA / FB Gruppen
Projektperiode: 2013-2015

Projektbeskrivelse:
Forklassificerende og afgrænsende miljøundersøgelse af jord og grundvand på ejendommen i forbindelse med planlagt opførelse af beboelsesejendomme. Projektet omfatter ændring af arealanvendelse fra erhverv (losseplads mv.) til bolig på flere matrikler. Projektet omfatter ligeledes indhentning af en §8 tilladelse.

 

 

TeglholmenTeglholmen etape 1-4, København

Funktion: Miljørådgiver
Bygherre: Teglholmen ApS
Projektperiode: 2014-2018

Projektbeskrivelse:
DJ Miljø & Geoteknik P/S bistod med udførelse af historiske redegørelse, forklassificerende miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser, indhentning af § 8-tilladelser/-dispensation, indhentning af udledningstilladelser, udførelse af afgrænsende undersøgelser af hotspots samt forureningsoprensning med henblik på udtagning af kortlægning. Jordhåndtering ved bygge- og anlægsprojektet er udført med miljøtilsyn af DJ Miljø & Geoteknik P/S.

Under forløbet er der løbende tæt dialog med Københavns Kommune og Region Hovedstaden for smidigt sagsforløb.

 

 

RingeJernstøberigrunden, Østre Ringvej 38, Ringe

Funktion: Miljørådgiver
Bygherre: Fyns Almennyttige Boligselskab
Projektperiode: 2015-2016

Projektbeskrivelse:
DJ Miljø & Geoteknik P/S har på den centralt beliggende jernstøberigrund i Ringe udført miljøundersøgelser i forbindelse med et kommende byggeprojekt. Sagens kompleksitet konstitueres ved støberigrundens og de tilstødende naboejendommes tidligere arealanvendelse som gasværk og renseri. Alle 3 matrikler afstedkommer forureningsproblematikker, som kræver ekspertise fra et kompetent og kvalificeret rådgivende miljøfirma.

Stillinge strandStillinge strand

Funktion: Rådgiver
Bygherre: SK Forsyning
Projektperiode: 2014

Projektbeskrivelse:
Udførelse af 48 stk. kombinerede geotekniske og miljøtekniske boringer i forbindelse med kloakering af et større sommerhusområde.
Indmåling af boresteder med GPS.
Efterpejling af vandstanden i pejlerørene over en periode på 6 måneder.
Afsluttende datarapport og miljørapport.
Efterfølgende undersøgelse af funderingsforhold af huse tæt på dybe udgravninger til pumpestationer m.m.


CF GrundenC.F. Grunden Kolding

Funktion: Rådgiver
Bygherre: Kolding Kommune
Projektperiode: 2016-2018

Projektbeskrivelse:
DJ Miljø & Geoteknik har i et konsortium med RGS Nordic og Søndergaard Nedrivning nedrevet den gamle kaserne på C.F. Grunden i Kolding hvor der skal opføres en ny daginstitution. Projektet var udbudt gennem CLEAN, som et udviklings projekt.

Foruden at udføre almindelige opgaver ved nedrivning, som kortlægning af miljøfarlige stoffer, har vi været med til at virkeliggøre de bæredygtige visioner omkring øget genbrug af byggematerialer fra bygninger som nedrives.
Udfordringen her ligger i forinden at få sorteret og udpeget præcis hvilke byggematerialer
der kan betale sig at genbruge, hvor og hvornår – og hvordan.
Hertil har vi sammen udviklet et ressourcekortlægningsværktøj, som sammenholder og anskueliggør totaløkonomi
og i sidste ende danner grundlag for beslutningen om hvem der konkret skal gøre hvad, hvornår.
Processen med brugen af værktøjet, omfatter en tæt dialog og løbende koordineret kommunikation med bygherre, nedriver, arkitekt og øvrige aktører.
Nøgleordet her er koordineret samarbejde. For i sidste ende er det i fællesskab, vi får løftet os mod øget bæredygtighed.


Køge KystKøge kyst

Funktion: Rådgiver
Bygherre: Bonava og DCM
Projektperiode: 2017- 2018

Projektbeskrivelse:
DJ Miljø & Geoteknik P/S udfører målinger af vibrationsniveauer i forbindelse med pælefunderingen for vurdering af skadesrisikoen. Der anvendes VIBRA+ måleudstyr, der produceres af hollandske Profound og svenske Sigicom. Målingerne udføres med baggrund i den anerkendte tyske norm, DIN 4150.

Støjmålinger- og beregninger udføres af Miljøakustik i samarbejde med DJ Miljø & Geoteknik. Miljøakustik indehaves af Annelin Enggaard, der har mere end 20 års erfaring med akustik og støj.

DJ Miljø & Geoteknik P/S bistår med løbende alarmering og kontakt til entreprenøren i tilfælde af
potentielt skadelige vibrationer- eller støjmålinger i forbindelse med bygge-/anlægsarbejdet.

Alle målinger dokumenteres i afsluttende rapporter

Kommer snart