Skip to main content

Grønttorvet, København

Funktion:

Bygherrerådgivning, prøvetagning, tilsyn

Projektperiode:

2016-2023

Bygherre:

FB-gruppen/PKA

Projektbeskrivelse

7 årigt bygge- og anlægsprojekt med opførelse af 23 boligkarréer på det tidligere Grønttorv i Valby.

Rådgivningen har omfattet historisk redegørelse med formål at danne overblik over potentielle områder/kilder til forurening.

Ydelsen har endvidere omfattet udarbejdelse af jordhåndteringsplaner og -strategi i samarbejde med Københavns Kommune og Region Hovedstaden. I tæt samarbejde med myndighederne er der også indhentet nødvendige tilladelser eller søgt dispensation herfor.

Kendte og nye konstaterede forurenings-hotspots er afgrænsede og oprensede med formål at undgå og/eller udtage projektområdet af kortlægning og således fjerne risiko for miljø og mennesker.

Vi har løbende udført relevante miljøundersøgelser i alle byggefelter, bistået med miljøtilsyn ved forureningsoprensning, udført risikovurderinger og –beregninger og løbende udført afrapportering til myndigheder, således at der kontinuerligt har været et overblik over de miljømæssige aspekter af hele projektområdet for alle involverede parter.

Vi har bistået med udarbejdelse af dokumentation til DGNB-certificering af Magnolia Hus (byggefelt 7) og Hibiscus Hus.

Dokumentationen omhandler blandt andet måling for afgasning af VOC’ere, formaldehyd og radon i byggeriet.

Vi har også foretaget miljøkortlægninger af den tidligere bygningsmasse på ejendommen for blandt andet PCB, asbest og tungmetaller.

Hertil er der udarbejdet dokumentation for at PCB er miljøsaneret fra udvalgte bygningsdele.

Projektet blev afsluttet i 2023, hvor der da på rekord tid blev opført 19 boligblokke med 2.300 boliger, fællesarealer, daginstitutioner og meget mere.

Har du spørgsmål ?