Mål 15 - Livet på land

verdensmål 15 livet på land

Mål 15

Mål 15 handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af terrestriske økosystemer, bekæmpe ørkendannelse og standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Når vores miljøafdeling rådgiver i forhold til beskyttet flora og fauna samt større sammenhængende naturområder, er vi med til at sikre, at projekter udføres under hensyntagen til biodiversiteten og truede arter. Derudover bidrager vi og vores rådgivning også til forbedring af naturlige levesteder, og understøtter på den måde delmål 15.5 om at begrænse forringelse af naturlige levesteder. Helt konkret udfører miljøafdelingen 45-50 miljøkonsekvensvurderinger om året. Formålet med disse er at sikre at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket danner grundlag for at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet.

Ligeledes udfører vores miljøafdeling ca. 20 risiko- og væsentlighedsvurderinger om året, som har til formål at vurdere, om en plan eller projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt.

Referencer

Previous slide
Next slide

Vores vision

Tillid frem for alt

Vores vision: Vi vil være Danmarks foretrukne miljø- og geotekniske rådgiver i udviklingsprojekter.

Vores mantra: Alle sager skal løses så optimalt for kunden, at DJ Miljø & Geoteknik P/S vil være oplagt som rådgiver i den næste sag.  

Vores fokus er:

  • På kundens behov og prioriteringer i løsning af opgaverne.
  • På at levere en god og rettidig kommunikation så kunden altid er orienteret i  processen.
  • På samarbejde – med alle aktører – for optimering af processerne.
  • På at levere rådgivning på højeste faglige niveau inden for alle relevante miljø- og geotekniske forhold i udviklingsprojekter.