Mål 3 - Sundhed og trivsel

verdensmål 3 sundhed og trivsel

Mål 3

Mål 3 handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Koncernen bidrager aktivt til understøttelse af delmål 3.9 om reducering af bl.a. sygdomstilfælde som følge af farlige kemikalier i jord-, vand- og luftmiljø. Først og fremmest bidrager vores miljøafdeling med viden og rådgivning omkring korrekt håndtering af forurenet jord. Ydermere bidrager vi med viden og rådgivning til at afværge flygtige forureninger fra blandt andet olieprodukter og opløsningsmidler. På den måde er vi med til at sikre indeluften i boligbyggeri og derved menneskers helbred på sigt. Desuden udarbejder vi risikovurderinger på baggrund af modelleringer af dels forureningers udbredelse i grundvand, dels ved filterløsninger. Risikovurderingerne har til formål at undgå forurening af grundvand.

Vi bidrager også med viden og omfattende undersøgelser af forekomster af miljøfarlige stoffer, skimmel mm. i indeklima. Ved at identificere miljøproblematiske stoffer kan der sikres korrekt håndtering og bortskaffelse af disse. Dette mindsker håndværkere og andres eksponering for farlige stoffer, hvilket er med til at nedbringe antallet af sygdomstilfælde og dødsfald.

De sidste års opdagelser af diverse farlige stoffer har medført et behov for avanceret vandbehandling som fx. kulfiltre. Vores vandafdeling arbejder med at rådgive og hjælpe vandforsyninger og vandværker med at sikre, at kravene til drikkevandskvaliteten bliver overholdt. Dette gør vi bl.a. ved at rådgive om forskellige mulige løsninger og systemer for at imødekomme lokale udfordringer.

Referencer

Previous slide
Next slide

Vores vision

Tillid frem for alt

Vores vision: Vi vil være Danmarks foretrukne miljø- og geotekniske rådgiver i udviklingsprojekter.

Vores mantra: Alle sager skal løses så optimalt for kunden, at DJ Miljø & Geoteknik P/S vil være oplagt som rådgiver i den næste sag.  

Vores fokus er:

  • På kundens behov og prioriteringer i løsning af opgaverne.
  • På at levere en god og rettidig kommunikation så kunden altid er orienteret i  processen.
  • På samarbejde – med alle aktører – for optimering af processerne.
  • På at levere rådgivning på højeste faglige niveau inden for alle relevante miljø- og geotekniske forhold i udviklingsprojekter.