Smedeland 38, Glostrup

smedeland glostrup

Smedeland 38, Glostrup

Funktion: Miljørådgivning, bygherrerådgivning, prøvetagning

Bygherre: Raundahl & Moesby A/S

Projektperiode: 2020-2024

Projektbeskrivelse:

Den ny boligbebyggelse på Smedeland 38 forventes at indeholde 184 boliger i varierede størrelser der appellerer til familier.

Med reference til områdets karakter som industripark med mange forskellige bygningstyper, løbende tilføjelser og materialer udformes bebyggelsen som en sammensat karré af forskellige størrelser med variation i udtryk, men dog med en tydelig sammenhæng. Desuden har området kulturværdi, samt en række bevaringsværdige pejlemærker, som er indtænkt i byggeriet, eksempelvis Kaffetårnet.

I første omgang har DJ Miljø & Geoteknik P/S udført geotekniske undersøgelser, inkl. orienterende miljøundersøgelse af jordens forureningsgrad.

Ligeledes har vi udført en undersøgelse for miljøfarlige stoffer i eksisterende bygninger. Undersøgelsens formål var at undersøge de omfattede byggematerialer for miljøfarlige stoffer, således at nedrivningen kan foregå efter gældende arbejdsmiljøregler, samt at bygningsaffald kan håndteres efter gældende forskrifter for kildesortering og bortskaffelse.

DJ Miljø & Geoteknik P/S har desuden, foretaget en miljøvurdering af lokalplanen, samt miljøkonsekvensvurdering af projektet i anlægs- og driftsfasen. Ligeledes har vi stået for den løbende myndighedsdialog.

I forbindelse med den planlagte nedrivning har DJ Miljø & Geoteknik P/S udført en undersøgelse af ressourceeffektivitet (ressourcekortlægning).

Det færdige resultat vil være en moderne boligkarré med 184 boliger med grønne fællesarealer med plads til både børn og voksne.