Stationsparken Brøndby

stationsparken sønderringvej

Funktion: Bygherrerådgivning, miljørådgivning, geoteknisk rådgivning

Bygherre: CASA Entreprise A/S

Projektperiode: 2019-2022

Projektbeskrivelse: Et ældre erhvervsområde centralt beliggende ved Glostrup Station, som er omdannet til en levende, ny bydel med 467 boliger og liberalt erhverv. DJ Miljø & Geoteknik P/S har leveret relevante ydelser, hvad angår jord- og grundvandsundersøgelser for forklassificering samt indhentning af §8-tilladelser. Endvidere har andre relevante ydelser været bygningsscreening, VVM-screening, geoteknik, hydrogeologi samt nødvendige miljørådgivning og –undersøgelser.

Indledningsvis er udført omfattende bygningsscreening i forbindelse med nedrivning af de eksisterende erhvervsbygninger, samt afgrænsende undersøgelse for at lokaliserer og afgrænse forureninger. Undersøgelserne blev tilrettelagt i samarbejde med myndighederne, som i forlængelse heraf gav tilladelse til bygge- og anlægsarbejdet i henhold til jordforureningslovens §8.

DJ Miljø & Geoteknik P/S har stået for den geotekniske jordbundsundersøgelse til beregning af fundamenter, samt beregning af grundvandssænkning. Dertil har DJ Miljø & Geoteknik P/S udarbejdet VVM-screening af projektet samt indhentet nødvendige tilladelser ifm. anlægsarbejdet.

I forbindelse med gravearbejdet udførte DJ Miljø & Geoteknik P/S miljøtilsyn, samt prøvetagning i henhold til de stillede vilkår i §8-tilladelsen, i tæt samarbejde med alle involverede parter. Ved projektets afslutning, er alle tidligere forureninger afværget, og projektet rummer skønne grønne rekreative områder, som er forsvarlige og sikre for områdets beboere.